ગુજરાતના JEE એડવાન્સના આ છે તેજસ્વી તારલાઓ

June 15, 2019 1250

Description

IITમાં એડમિશન માટે લેવાયેલી JEE એડવાન્સની પરીક્ષામાં ગુજરાતના અનેક તારલાંઓએ સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે. કયા છે આ તેજસ્વી તારલા જોઈએ આ રીપોર્ટમાં.

Leave Comments