નેતા કેવો હોવો જોઇએ તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું આ યુવા સરપંચે

January 13, 2021 335

Description

નેતા કેવો હોવો જોઇએ, તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પુરૂ પાડ્યું છે મોરબી જિલ્લાના લક્ષ્મીવાસના યુવા સરપંચે. સેવા કાર્ય કરવા આ યુવા નેતાએ નોકરીને પણ નકરી દીધી. અને બની ગયા નાનકડા ગામના સેવાભાવી સરપંચ.

Leave Comments