ગુજરાતમાં વરસાદની શરૂઆતથી જ રસ્તાઓ પર ખાડા જોવા મળ્યા

July 28, 2021 980

Description

ગુજરાતમાં સીઝનનો પૂરતો વરસાદ તો નથી પડ્યો. પણ પૂરતા ખાડા પહેલાં જ પડી ગયા છે. થોડાક જ વરસાદમાં ગુજરાતનાં રસ્તાઓની પોલ ખુલી ગઇ.

 

Leave Comments

News Publisher Detail