સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની મેડિકલ યુજીની પરીક્ષા તારીખ જાહેર

June 30, 2020 485

Description

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની મેડિકલ યુજીની પરીક્ષા તારીખ જાહેર થઈ છે. MBBSના બીજા વર્ષની પરીક્ષા 25 જુલાઈથી 8 ઓગસ્ટ સુધી. થર્ડ યર MBBS પાર્ટ 1ની પરીક્ષા 4 ઓગસ્ટથી 10 ઓગસ્ટ. MBBS થર્ડ યર પાર્ટ 2ની પરીક્ષા 28 જુલાઈથી 10 ઓગસ્ટ. બેચરલ ઓફ ડેન્ટલ સ્ટડીઝની પરીક્ષા તારીખ પણ જાહેર થઈ છે. BDSના પ્રથમ વર્ષની પરીક્ષા 17 જુલાઈથી 22 જુલાઈ. BDSની બીજા વર્ષની પરીક્ષા 16 જુલાઈથી 21 જુલાઈ.

Leave Comments