માંડવી તાલુકાનું કાઠડા ગામ દરિયા કાંઠે આવેલું હોવા છતાં ધરાવે છે મીઠા પાણીના સ્ત્રોત

February 18, 2020 365

Description

કચ્છના માંડવી તાલુકામાં સંદેશ ન્યૂઝ પહોચ્યું છે. જેમાં છેવાડાના ગામ કાઠડા ગામની મુલાકાત લીધી હતી. તેમાં કાઠડા ગામ વિકાસનો પર્યાય બની રહ્યું છે. દરિયા કાંઠે આવેલું હોવા છતાં અહીં મીઠા પાણીના સ્ત્રોત છે.

Leave Comments