જાણો, ગોંડલમાં નેશનલ હાઇવેના હાલ છે બેહાલ

October 21, 2019 1160

Description

આમતો નેશનલ હાઇવે સારામાં સારા હોવા જોઇએ. કારણ કે આપણે તેના માટે ટેક્સ પણ ભરીએ છીએ અને ટોલ ટેક્સ પણ. તેમ છતાં આજે નેશનલ હાઇવેના હાલ કેવા છે જાણીએ મારા સહયોગી નુપુર પટેલ પટેલ પાસેથી.

Leave Comments