ખેડૂતોનો વિરોધ અને સમસ્યા કૃષિબિલ પુરતી સિમિત નથી

September 26, 2020 845

Description

ખેડૂતોનો વિરોધ અને સમસ્યા કૃષિબિલ પુરતી સિમિત નથી, રાજ્યમાં ખેડૂતોનો કૃષિબિલ મુદ્દે વિરોધ જોવા મળ્યો તો ભાવનગરના ઘોઘામાં ખેડૂતો અનિયમિત વિજળીની સમસ્યાના કારણે આંદોલન પર ઉતર્યા.

Leave Comments