બનાસકાંઠાના ધાનેરામાં ખેતરમાં HPCL પાઈપલાઈન નાખતા ખેડૂતોનો વિરોધ કર્યો

August 13, 2021 845

Description

બનાસકાંઠાના ધાનેરામાં ખેડૂતોનો વિરોધ…ખેતરમાં HPCL પાઈપલાઈન નાખતા વિરોધ કર્યો,…

Leave Comments

News Publisher Detail