કચ્છના એક તબીબે સ્પોર્ટ્સ એકેડમી સ્થાપી

September 1, 2019 1760

Description

સ્પોર્ટસ આપણા સ્વસ્થ જીવનશૈલી માટે જરૂરી છે..ત્યારે કચ્છના એક તબીબને સ્પોર્ટ્સનું એવું ઝનુન જાગ્યું કે તેમણે સ્પોર્ટ્સ એકેડમી સ્થાપી નાખી..જે એકેડમી આજે કચ્છના સેંકડો લોકોને સ્પોર્ટ્સ પ્રત્યે જાગૃત બનાવી રહીછે..

Leave Comments