કચ્છના ડોક્ટર દંપતિએ ઘર અને ક્લિનિકને ગાયના છાણનું લિપણ કરાવ્યું

January 20, 2020 2135

Description

સિમેન્ટ કોંકરીટના મકાનો વચ્ચે આજે પણ લીપણવાળા મકાનો જોવા મળી રહ્યાં છે. કચ્છના અંજાર શહેરમાં ડોક્ટર દંપતિએ પોતાના બંગલા અને ક્લિનિક પર ગાયના છાણનું લિપણ કરાવ્યું છે. ઘર અને ક્લિનીક જ નહીં તેમણે પોતાની કાર પણ છાણથી લીપી છે.

Leave Comments