‘સંદેશ ન્યૂઝ’ ના જળ સંચય અભિયાનને અભિનેત્રી પાયલ રોહતગીએ બિરદાવી

July 21, 2019 1160

Description

સંદેશ ન્યૂઝના જળ સંચય અભિયાનને અભિનેત્રી પાયલ રોહતગીએ બિરદાવી છે. સાથે જ પાણી બચાવવાનો સંદેશ આપ્યો છે.

Leave Comments