કોરોનાથી સાજા થયા બાદ બે અઠવાડિયામાં હાર્ટ એટેકનો ખતરો વધી જાય છે

August 4, 2021 1010

Description

કોરોનાથી સાજા થયા બાદ બે અઠવાડિયામાં હાર્ટ એટેકનો ખતરો વધી જાય છે

Leave Comments

News Publisher Detail