પાકની ડંફાસ પર ગુજરાતના નેતાઓની પ્રતિક્રીયા

February 19, 2019 1100

Description

ગુજરાતના રાજનેતાઓ દ્વારા પણ પાકિસ્તાન તરફથી થયેલી મોટી મોટી ડંફાસોની પ્રતિક્રિયાઓ આપવામાં આવી છે.

Leave Comments