ગુજરાત વાહન વ્યવહાર વિભાગે વાહનોની નક્કી કરી ગતિ મર્યાદા

January 13, 2021 1250

Description

ગુજરાત વાહન વ્યવહાર વિભાગે જાહરે કર્યું જાહેરનામું. ટુ વ્હિલર, ફોર વ્હિલર અને ભારે વાહનોની નક્કી કરી છે ગતિ મર્યાદા.

Leave Comments