ગેંગસ્ટર રવિ પુજારીનો ગાંધીનગર FSL ખાતે વોઈસ સ્પેક્ટ્રોગ્રાફી ટેસ્ટ કરાયો

July 28, 2021 860

Description

આંતરરાષ્ટ્રીય અપરાધી અને ગેંગસ્ટર રવિ પુજારીનો ગાંધીનગર FSL ખાતે વોઈસ સ્પેક્ટ્રોગ્રાફી ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો છે. જે બાદ હવે તેની બચવાની આશા ખૂબ ઓછી છે.

Leave Comments

News Publisher Detail