ગાંધીનગર કોર્પોરેશન પાસે મચ્છરોના ઉપદ્રવ કરનારા એકમો સામે કાર્યવાહી કરવાની કોઈ સત્તા જ નથી

July 27, 2021 305

Description

રાજ્યના પાટનગરમા જ દિવા તળે અંધારુ… ગાંધીનગર કોર્પોરેશન પાસે મચ્છરોના ઉપદ્રવ કરનારા એકમો સામે કાર્યવાહી કરવાની કોઈ સત્તા જ નથી… તંત્ર માત્ર દવા છાંટીને સંતોષ માને છે….

Leave Comments

News Publisher Detail