ગુજરાતમાં 3 વર્ષમાં 244 કસ્ટોડિયલ ડેથ

July 27, 2021 260

Description

ગુજરાતમાં 3 વર્ષમાં 244 કસ્ટોડિયલ ડેથ
લોકસભામાં કસ્ટોડિયલ ડેથના આંકડા જાહેર
વર્ષ 2020 – 21માં ગુજરાતમાં 99 કસ્ટોડિયલ ડેથ
વર્ષ 2019 – 20માં 65 કસ્ટોડિયલ ડેથ નોંધાયા
વર્ષ 2018 – 19માં 80 કસ્ટોડિયલ ડેથ નોંધાયા

Leave Comments

News Publisher Detail