આજે સમગ્ર ગુજરાતના પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો ધરણાં પર બેસશે

February 11, 2019 2915

Description

પડતર માગણીઓને લઈ આજે સમગ્ર ગુજરાતના પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો ધરણાં પર બેસશે. તેમજ સ્થાનિક તંત્રને પોતાની પડતર માંગણીઓને લઈ આવેદન પત્ર પણ આપશે.

Leave Comments