‘સ્ટાર્સ ઓફ ગુજરાત’ આર્ચરી નેશનલ ખેલાડીઓ સાથે ખાસ વાત-ચિત

March 17, 2019 3665

Description

આપણી ગુજરાતની ધરતીમાંથી એવી શખ્સિયતો છે જે ખુબ જ નીખરીને આવી છે. અને તે પણ પોતાની કાબિલીયતથી તો ચાલો કરીએ ગુજરાતને ગૌરવ આપતા એવા આર્ચરી ખેલાડીઓ સાથે.

Leave Comments