સાસંદ એચ.એસ પટેલ સાથે ખાસ વાતચીત

October 20, 2019 830

Description

પ્રચાર પડઘમ શાંત થયા બાદ કેવી રીતે પ્રચાર કરી શકાયા તે અંગે સાસંદ એચ.એસ પટેલ સાથે ખાસ વાતચીત કરી. શું કહ્યું તેમણે જોઇએ

Leave Comments