સંદેશ ન્યુઝે ચેક કર્યું કેમ 108 મોડી આવે છે અને કારણ શું છે

October 21, 2019 1055

Description

એલજી હોસ્પિટલ થી કાલુપુર સુધી સંદેશે ન્યૂઝની ટીમે 108 માં મુસાફરી કરી. લોકો નાના મોટા દર્દ કે અકસ્માતમાં 108 ને કોલ કરે.એક જ ઘટનાસ્થળ પરથી 2થી 4 કોલ આવે. આવા નાના અકસ્માતના લીધે ઘણીવાર કોઈ મોટી ઘટનાઓમાં પહોચવામાં મોડું થઇ જાય.

Leave Comments