ગુજરાત યુનિ.ની પરીક્ષામાં છબરડો

July 27, 2021 275

Description

અમદાવાદ

ગુજરાત યુનિવર્સિટીની આજથી શરૂ થતી પરીક્ષામાં છબરડો

બી.એના વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષામાં છબરડો

સેમ ૬ની જગ્યાએ સેમ- ૫નુ જનરલ અંગ્રેજીનું પેપર વિદ્યાર્થીઓને અપાયું

Leave Comments

News Publisher Detail