શું ઉપાય કરશો ગરમીથી બચવા આવો જાણીએ

May 6, 2020 1700

Description

એક તરફ કોરોનાનો કહેર અને બીજી તરફ કાળજાળ ગરમીથી ઘરે રહીને તમે કઈ રીતે તમારી હેલ્થ સારી રાખી શકો છો. તેમજ કોરોનાનો કહેર છે ત્યારે ઠંડી વસ્તુ પણ ન ખાવી જોઈએ. શું ઉપાય કરશો ગરમીથી બચવા આવો જાણીયે.

 

 

 

Leave Comments