સંદેશ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત ‘નવરાશની પળો’

May 5, 2020 1370

Description

હાલ સમગ્ર  લોકડાઉન છે. ત્યારે લોકો પોતાના ઘરોમાં નવરાશની પળો માણી રહ્યા છે. ત્યારે સંદેશ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆતમાં જુઓ નવરાશની પળો.

Leave Comments