કોરોનાગ્રસ્ત દર્દીના મોત બાદ કેટલી અને કેવી પ્રોસેસ કરવામા આવે છે

December 8, 2020 860

Description

કોરોનાગ્રસ્ત દર્દીનુ મોત થાય ત્યારબાદ મૃતદેહને અંતિમ સંસ્કાર સુધી પહોંચાડતા પહેલા કેટલી અને કેવી પ્રોસેસ કરવામા આવે છે.. કેવી તકેદારી રાખવામાં આવે છે.. તે તમને બતાવવા જઇ રહ્યા છીએ.

Leave Comments