કોરોના વાયરસને લઈને નિષ્ણાતોની ચેતવણી

July 20, 2021 800

Description

કોરોના વાયરસને લઈને નિષ્ણાતોની ચેતવણી સામે આવી છે. ભારતમાં હાવિ થઈ રહ્યો છે કોરોના વાયરસનો ડેલ્ટા વેવ.

Leave Comments

News Publisher Detail