ડોકટરોના મતે કોરોનાથી બચવા રસી એજ અસરકારક ઉપાય છે

April 2, 2021 5240

Description

ગુજરાતમાં યુકે સ્ટ્રેઇન છે કોરોનાના કેસ વધવા પાછળ જવાબદાર. આ સ્ટ્રેઇન ઘાતક નથી પરંતુ કોરોનાથી બચવા રસી જરૂર અસરકારક છે તેમ ડોક્ટર જણાવી રહ્યા છે.

Leave Comments

News Publisher Detail