અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં ભાજપનો દબદબો

February 23, 2021 515

Description

આજે 6 મહાનગર પાલિકાની ચૂંટણીના પરિણામ આવી રહ્યા છે. ત્યારે માહિતી મહી રહી છે કે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં ભાજપનો દબદબો જોવા મળ્યો છે.

Leave Comments

News Publisher Detail