આજે શ્રવણ કરીશું નવ અને દસમા સ્કંદનો સાર

September 25, 2020 875

Description

ભાગવત સપ્તાહમાં આઠ સ્કંદ સુધીની કથાનો સાર સાંભળ્યા પછી આજે શ્રવણ કરીશું નવ અને દસમા સ્કંદનો સાર. જેમાં શાસ્ત્રીય મહિમા જણાવશે શાસ્ત્રી પ્રફુલભાઈ પંડયા.

Leave Comments