લક્ષ્મીનું એક સ્વરૂપ રાજલક્ષ્મી જેની કૃપાથી રાજસુખ થાય છે પ્રાપ્ત

January 24, 2020 935

Description

દરેક વ્યક્તિ ઈચ્છે છે કે તેમને રાજા જેવુ સુખ એટલે કે રાજયોગ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે માતા લક્ષ્મીનું એક સ્વરૂપ એવુ છે કે જેની કૃપાથી રાજસુખ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. ત્યારે લક્ષ્મીનું એક સ્વરૂપ રાજલક્ષ્મી કયા શાસ્ત્રોક્ત ઉપાયોથી રાજસુખની કરાવશે પ્રાપ્તિ જણાવશે શાસ્ત્રી પ્રફુલભાઈ પંડયા.

 

 

 

Leave Comments