કૃષ્ણના એક સુંદર ભજનથી થઈ જઈએ પ્રભુ ભક્તિમાં લીન

January 29, 2020 2075

Description

ભજન અને કિર્તન જો સાચી શ્રદ્ધાથી કરવામાં આવે તો ઈશ્વર અચુક તમારા મનની વાત સાંભળે છે. અને જે પણ મનોરથ હોય તે પૂર્ણ કરે છે. ત્યારે આવો કૃષ્ણના એક સુંદર ભજનથી થઈ જઈએ પ્રભુ ભક્તિમાં લીન.

 

 

Leave Comments