શું તમે જાણો છો સ્ત્રીઓ પગમાં કાળો દોરો કેમ બાંધે છે ?

August 17, 2018 3110

Description

હવે આપણે શાસ્ત્રી વિનોદભાઈ પંડ્યા પાસેથી જાણીએ ખાસ વાત. સ્ત્રીઓ પગમાં કાળા દોરો કેમ બાંધે છે, તેના વિશે આપણા પુરાણોમાં શું કહેવાયુ છે, આ વિશેની ખાસ વાત જાણીએ શાસ્ત્રી વિનોદભાઈ પંડ્યા પાસેથી

Leave Comments