જીવનને ધન્ય બનાવતી શેઠ શામળિયાની આરતી

January 29, 2020 1700

Description

નિત્ય દરેક મંદિરમાં ભગવાનની આરતી કરવામાં આવે છે. કારણકે જેમ મનુષ્યને સંગીત પ્રિય હોય તેમજ જો સંગીતના માધ્યમથી પ્રભુ સુધી પ્રાર્થના પહોંચાડવામાં આવે તો અનેક ગણા ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. ત્યારે આવો જીવનને ધન્ય બનાવતી શેઠ શામળિયાની આરતીમાં આપણે પણ જોડાઈ જઈએ.

 

 

Leave Comments