જીવનને ધન્ય બનાવતી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આરતી

February 14, 2020 1475

Description

નિત્ય દરેક મંદિરમાં ભગવાનની આરતી કરવામાં આવે છે. કારણ કે જેમ મનુષ્યને સંગીત પ્રિય હોય તેમજ જો સંગીતના માધ્યમથી પ્રભુ સુધી પ્રાર્થના પહોંચાડવામાં આવે તો અનેક ગણા ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. ત્યારે આવો જીવનને ધન્ય બનાવતી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આરતીમાં આપણે પણ જોડાઈ જઈએ.

Leave Comments